Hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

WWW.YSLBEAUTY.BE

Van kracht met ingang van 1 juli 2023

 

 

Welkom op deze Website gewijd aan Yves Saint Laurent Beauty (hierna de “Website”).

Lees zorgvuldig deze Gebruiksvoorwaarden die het gebruik van deze Website regelen (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”). Door deze website te gebruiken, gaat u zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Voor elk verzoek met betrekking tot uw gebruik van de Website kunt u hier.

JURIDISCHE KENNISGEVING

Website URL: www.yslbeauty.be

Contactgegevens: E-mail: hier - +32 28 99 20 46.

Directeur publicatie: Aglae De Beauregard

Uitgever: L'Oréal France, vennootschap onder firma met kapitaal van 127.918.715 euro, gevestigd te 30 rue d'Alsace 92300 Levallois-Perret, geregistreerd in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 919 434 894, handelend uit naam en voor rekening van haar afdeling L'Oréal Luxe (hierna de 'Uitgevende Onderneming' of 'Wij').

Btw-nummer: FR 84 919 434 894

Gehost door: Salesforce.com EMEA, een Brits besloten vennootschap (Ltd) met een kapitaal van 100.000 GBP, met maatschappelijke zetel in Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londen, VK EC2N 4AY, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05094083.

Unieke identificatiecodes (artikel R. 541-173 van het Milieuwetboek):
Valdelia (meubilair): FR025744_10FA89
Citeo (huishoudelijk verpakkingsmateriaal): FR209023_01CDJZ
Citeo (papier): FR025744_03CEPK

 

 1. TOEGANG TOT DE WEBSITE
 2. VIRTUELE PROBEERFUNCTIE
 3. HUIDANALYSEFUNCTIE
 4. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  • Boeken in alle formaten, in onbeperkt aantal,
  • De geschreven pers, onbeperkt aantal publicaties,
  • Publicatie, onbeperkt aantal publicaties, met name publicatie ten behoeve van interne communicatie, inclusief verkooppersoneel en distributienetwerk (groothandelaren, detailhandelaren, agenten, enz.), evenementen, folders voor congressen, handelsbeurzen, standjes ...; B-to-B-communicatie, in de professionele pers, voor een onbeperkt aantal publicaties en/of hoeveelheden;
  • elektronische, IT-, digitale, multimedia-, internet- en intranetpublicatie, via websites (ongeacht de website en/of het medium, inclusief sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube of Dailymotion), een onbeperkt aantal bijlagen en uitzendingen,
  • (hierna elk apart en samen de “Media”).
 5. GEDRAGSCODE
  1. Persoonsgegevens niet te publiceren of verstrekken die als “gevoelige” gegevens kunnen worden beschouwd:
   • gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen onthullen;
   • lidmaatschap van een vakbond of syndicaat,
   • genetische of biometrische gegevens die persoonlijke identificatie van een mens mogelijk maken;
   • gegevens met betrekking tot gezondheid;
   • gegevens over seksualiteit of seksuele geaardheid.
  2. Geen racistische, gewelddadige, xenofobische, kwaadaardige, onbeleefde, obscene of onwettige opmerkingen over te dragen;
  3. Geen inhoud te verspreiden die schadelijk, lasterlijk, ongeautoriseerd, kwaadwillig of inbreuk kan maken op privacy- of publiciteitsrechten, kan aanzetten tot geweld, raciale of etnische haat of die in aanmerking komt als grove onfatsoen of aansporing om bepaalde misdaden of misdrijven te plegen;
  4. De website niet te gebruiken voor politieke, propaganda- of bekeringsdoeleinden;
  5. Geen inhoud te publiceren die producten en/of diensten adverteert of promoot die concurreren met het merk/de merken die op de Website worden weergegeven;
  6. De Website niet af te leiden van het beoogde doel, onder meer door deze te gebruiken als een datingdienst;
  7. Geen informatie te verspreiden die direct of indirect de nominale en specifieke identificatie van een persoon mogelijk maakt zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, zoals hun achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
  8. Geen informatie of inhoud te verspreiden die voor jongeren schokkend kan zijn;
  9. Anderen niet te intimideren of lastig te vallen;
  10. Geen illegale activiteiten uit te voeren, inclusief die inbreuk kunnen maken op iemands rechten in en op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz.;
  11. Geen inhoud te verspreieden (inclusief foto's en video's) die minderjarigen portretteren.
  • de datum van de kennisgeving;
  • als de afzender een persoon is: achternaam, voor- en tweede voornaam, beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats;
  • de naam en het adres van de geadresseerde of, indien een rechtspersoon, zijn bedrijfsnaam en maatschappelijke zetel;
  • een beschrijving en specifieke locatie van de gemelde feiten (bijv. URL-link naar de gemelde inhoud;
  • de redenen waarom dergelijke inhoud moet worden verwijderd, met inbegrip van een indicatie van de wettelijke bepalingen en kwalificaties (rechtvaardigingen) die op de feiten van toepassing zijn;
  • een kopie van alle correspondentie die naar de auteur of uitgever van de gemelde informatie of activiteiten wordt gestuurd met het verzoek om hun onderbreking, verwijdering of wijziging, of rechtvaardiging dat de auteur of uitgever niet kon worden bereikt.
 6. INFORMATIE OP DE WEBSITE
 7. PERSOONSGEGEVENS
 8. COOKIES
 9. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
 10. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  • Slechte verbinding en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het internet;
  • Alle externe inbreuken of computervirussen;
  • Alle standaard ontvangstapparatuur of communicatienetwerken; en
  • Een dergelijke internetstoring die de goede werking van de Website kan belemmeren.
 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

U kunt de Website vrij gebruiken, zonder dat u zich hoeft aan te melden of een account aan te maken.

Voor toegang tot de Website en/of bepaalde delen daarvan kunnen pincodes nodig zijn. In een dergelijk geval is het aan u om de nodige stappen te ondernemen om dergelijke codes geheim te houden. U kunt ze op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of een deel daarvan kan echter beperkt zijn om frauduleus gebruik van dergelijke codes te voorkomen. Gelieve ons op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik waarvan u zich bewust wordt. In het geval van een schending van de regels zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw toegang op te schorten.

Extra kosten voor toegang tot en gebruik van het internet blijven voor uw rekening.

Het resultaat van de ervaring (foto met make-up of haarkleur) kan worden gedownload op uw apparaat en u hebt mogelijk de optie om het te delen op sociale platforms. Het staat u vrij om deze service niet te gebruiken.
Foto's worden niet door ons opgeslagen, tenzij u het delen op sociale platforms gebruikt. In dat geval wordt de foto gedurende 49 uur opgeslagen. De foto wordt na een dergelijke periode automatisch verwijderd.

Als u het resultaat van de ervaring deelt buiten de virtuele probeerfunctie (via eigen functies die beschikbaar zijn op uw apparaat), zijn wij niet betrokken bij het delen (geen verwerking van persoonsgegevens door ons).

De foto die via deze service wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om de huidanalyse uit te voeren en wordt automatisch na de analyse verwijderd.

Het ontwikkelen van deze website omvatte aanzienlijke investeringen. De Website en elk van de elementen die deze bevat (d.w.z. merken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Geen enkel gebruik, reproductie of representatie van de Website (geheel of gedeeltelijk) en de inhoud ervan, op welke media dan ook, voor andere doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden, zal worden toegestaan.

We kunnen u via deze website inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de “downloadbare inhoud”). Wij verlenen u, uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik, gratis en voor de wettelijke beschermingsperiode van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door Belgische en buitenlandse wetten en internationale verdragen, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Downloadbare Inhoud te gebruiken. Reproductie, weergave, wijziging of distributie van de Website of de inhoud ervan is verboden. Door dergelijke Downloadbare Inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

In het geval dat Wij een Website aan u beschikbaar stellen waarmee u een foto kunt bewerken (vooral om cosmetica virtueel te testen), erkent u en gaat u ermee akkoord dat een dergelijke Website alleen voor uw eigen privégebruik is in overeenstemming met het beoogde doel. U bent niet bevoegd om dergelijk gebruik van deze Website te maken, wat schadelijk kan zijn voor de eer, reputatie of rechten van derden zoals hieronder beschreven.

b. Rechten van derden

Wij herinneren u er hierbij aan dat u alle noodzakelijke machtigingen en rechten van alle relevante rechthebbenden in verband met inhoud die u via de Website wilt plaatsen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en/of literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, en eigendomsrechten (inclusief het recht op een afbeelding), zult verkrijgen om uw stille gebruik van dergelijke inhoud mogelijk te maken. U dient bijvoorbeeld de rechten op en van inhoud (met name foto's) te verzekeren die items van een website, reclameontwerpen of kledingontwerpen tonen die kunnen verschijnen (acroniemen, logo's, enz.).

c. Gebruikersinhoud

We kunnen via deze Website een ruimte beschikbaar stellen die is gewijd aan gebruikersinhoud, zoals tekst, foto's, video's, meningen, enz. (hierna “Gebruikersinhoud”).

Door Gebruikersinhoud te plaatsen via de Website, verleent u ons hierbij een royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde en voor de wettelijke beschermingsperiode van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door de Belgische en buitenlandse wetten en internationale verdragen (inclusief eventuele daaropvolgende soepele of wijzigende voorschriften) licentie om dergelijke Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, weer te geven, gebruiken, kopiëren, wijzigen, aan te passen, bewerken, verdelen, vertalen, afgeleide werken te creëren, opnemen in andere werken, te distribueren.

Het genoemde gebruik is toegestaan voor alle interne of externe, zakelijke of financiële communicatiedoeleinden, reclamedoeleinden en voor alle public relations-, historische of archiveringsdoeleinden van L’ORÉAL Group of haar dochterondernemingen, haar producten en/of merken, met name op de volgende media:

 

U wordt hierbij geïnformeerd dat genoemde sociale netwerken platformen zijn die eigendom zijn van derden en dat, dienovereenkomstig, de circulatie en het gebruik van Gebruikersinhoud via genoemde sociale netwerken onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden die door deze derden zijn gedefinieerd. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de inhoud door ons of derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn gedefinieerd, inclusief maar niet beperkt tot, in termen van de reikwijdte en duur van de gelicentieerde rechten en verwijdering van de inhoud. U bent verantwoordelijk voor het behandelen van claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Inhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn gedefinieerd.

Daarnaast herinneren wij u er hierbij aan dat elke Inhoud kan worden geraadpleegd op een zoekmachine en daarom toegankelijk is voor een publiek buiten de Website.

Deze autorisatie geeft ons de mogelijkheid om uw Inhoud aan te passen als aanvankelijk hersteld en/of een dergelijke verduidelijking te maken aan de Gebruikersinhoud zoals wij nuttig achten, op voorwaarde dat de betekenis van de Gebruikersinhoud en uw afbeeldingen niet worden gewijzigd.

Verder kan het gebruik van Gebruikersinhoud gepaard gaan met geanonimiseerde informatie zoals uw stad, land of leeftijd, en/of, indien u dit uitdrukkelijk hebt geautoriseerd, informatie die uw identificatie toestaat, zoals uw voornaam of uw alias.

Dergelijke Gebruikersinhoud die u via deze Website publiceert, wordt door u en onder uw eigen aansprakelijkheid gekozen. We willen u er echter aan herinneren dat Gebruikersinhoud niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving of geaccepteerde morele normen of de hierin vermelde principes. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor om op elk moment dergelijke Gebruikersinhoud te verwijderen die mogelijk niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Gedragscode (zie nr. 3 hieronder).

Bovendien, als u toegang hebt tot Gebruikersinhoud die door een andere gebruiker is gecreëerd, bent u verplicht om te voldoen aan de rechten van de betreffende gebruiker en zult u, in het bijzonder, genoemde Inhoud die via andere media is gepubliceerd niet reproduceren of verspreiden zonder de voorafgaande toestemming van de betreffende gebruiker.

Met betrekking tot de beoordelingen die u op de Website kunt publiceren, erkent u hierbij dat L’OREAL France uw beoordeling kan vertalen en publiceren op zijn sociale mediapagina's en op elke buitenlandse versie van de Website (in het bijzonder: www.yslbeauty.de, www.yslbeauty.it, www.yslbeauty.es, www.yslbeauty.co.uk, www.www.yslbeauty.at, www.yslbeauty.fr, www.yslbeauty.nl, www.yslbeauty.ch). U wordt hierbij geadviseerd en u gaat ermee akkoord dat een dergelijke publicatie de naam of bijnaam kan bevatten die u hebt gebruikt om uw beoordeling te plaatsen.

Om deze reden gaat u er door het gebruik van deze Website mee akkoord om:

 

Als u zich bewust wordt van dergelijke Gebruikersinhoud die misdrijven tegen de mensheid kan toelaten, racistische haat en/of geweld kan veroorzaken, of betrekking heeft op kinderpornografie, moet u ons hier onmiddellijk op de hoogte stellen, of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: L’Oréal France – 30, rue d’Alsace 92300 Levallois-Perret, met vermelding in uw e-mail/brief van de datum waarop u genoemde inhoud ontdekte, uw identiteit, de URL, beschrijving van de betwiste inhoud en de gebruikers-ID van de auteur.

Als u van mening bent dat enige Gebruikersinhoud in strijd is met de hierboven vermelde principes, met betrekking tot uw rechten of de rechten van derden (bijv. schending, belediging, inbreuk van privacy), kunt u een kennisgeving sturen naar het volgende e-mailadres: hier of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: L’Oréal France – 30, rue d’Alsace 92300 Levallois-Perret, met vermelding in uw e-mail/brief van de datum waarop u genoemde inhoud ontdekte, uw identiteit, de URL, beschrijving van de gemeldde inhoud en de gebruikers-ID van de auteur.

Deze kennisgeving bevat:

 

Een onvolledige kennisgeving kan niet worden overwogen. WAARSCHUWING: Het feit dat iemand inhoud of activiteiten als onwettig meldt om de verwijdering ervan te verkrijgen of de verspreiding ervan stop te zetten door onjuiste of onnauwkeurige informatie in te dienen, kan worden bestraft met een gevangenisstraf van één jaar en een boete van 15.000 euro.

Hierbij herinneren wij u eraan dat onnauwkeurigheden en weglatingen kunnen verschijnen in de informatie die beschikbaar is op deze Website, met name als gevolg van derden. Wij verbinden ons ertoe onjuistheden te verwijderen of dergelijke informatie zo snel mogelijk op de Website in te vullen.

b. Advies en schoonheidsprofiel

Het advies dat op deze Website en/of de hulpmiddelen die beschikbaar zijn om uw schoonheidsprofiel te definiëren wordt gegeven, zijn slechts simulaties die bedoeld zijn voor het verkrijgen van deskundig cosmetisch advies.

De informatie die ze leveren is voor strikt indicatieve doeleinden en mag in geen geval een medische diagnose of klinisch consult vervangen, noch worden vervangen door een medische behandeling.
Dienovereenkomstig kunnen wij uw volledige tevredenheid niet garanderen met het advies dat voortvloeit uit het gebruik van dergelijke tools en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig gebruik dat u daarvan maakt.

Voor verdere informatie of in geval van twijfel raden wij u aan uw arts te raadplegen.

c. Hyperlinks

De hyperlinks op de Website kunnen u naar websites leiden die door derden zijn gepubliceerd en de inhoud waarover wij geen controle hebben. In de mate dat de genoemde hyperlinks op deze Website zijn opgenomen met als enige doel het faciliteren van uw surfervaring op het internet, is het opzoeken van websites van derden uw eigen beslissing en uw eigen aansprakelijkheid.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hier ons privacybeleid raadplegen.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van cookies onze hier.

Elke wijziging wordt u via de Website meegedeeld voordat deze gebruiksvoorwaarden van kracht worden. Tenzij de wijziging uw uitdrukkelijke goedkeuring vereist, wordt uw voortgezet gebruik van de Website beschouwd als uw aanvaarding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden.

Hierbij wordt verder gespecificeerd dat het internet en IT- of telecommunicatienetwerken niet foutloos zijn en dat onderbrekingen en storingen kunnen optreden. We kunnen in dit opzicht geen garantie geven en kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die betrekking kan hebben op het gebruik van het internet en IT- of telecommunicatienetwerken, inclusief, zonder beperking:

 

Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, verlies van goodwill, schade als gevolg van verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking als gevolg van het gebruik en/of onvermogen om de Website te gebruiken, computerstoring of storing.

Wij zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Verder zijn wij aansprakelijk voor de nalatige schending van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is om de normale uitvoering van het contract mogelijk te maken, waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt en op wie u als klant regelmatig kunt vertrouwen. In het laatstgenoemde geval zijn wij alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, typische contractuele schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor een lichte nalatige schending van andere verplichtingen dan de verplichtingen die in de bovenstaande zinnen worden genoemd. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten onder voorbehoud van de bepaling in de volgende paragraaf.

De bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid. De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

a. Eerder overleg

In overeenstemming met de toepasselijke regels inzake bemiddeling wordt elk consumentengeschil voornamelijk ingediend bij de Klantenservice hier of per post of telefoon:

Majorel (EURACOM) - 8 rue du Tanin - 67380 Lingolsheim, Frankrijk
+32 28 99 20 46
Van 9.00 tot 21.00 uur van maandag tot zaterdag

b. Bemiddeling

Na genoemde verwijzing naar de Klantenservice kan elk consumentengeschil worden ingediend bij het Online Dispute Resolution Platform (Online-Streitbeilegung (OS-Plattform), overeenkomstig artikel 14 van EU-verordening nr. 524/2013, dat toegankelijk is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

***

Orientatiebericht
Draai uw apparaat voor de beste ervaring